Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš 22.4.2022

Lectio: Lk 1, 26-37

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“


Úvod: V synodálnom procese sa často hovorí o kráčaní, o spoločnom kráčaní. Ako teda súvisí evanjelium o zvestovaní presvätej Bohorodičke so synodou? Veď ono pôsobí tak trocha staticky a kráčanie je dynamický proces. Je dialógom Božieho posla, archanjela Gabriela, s dievčaťom, ktoré už bolo zasnúbené. Pričom tento dialóg sa odohráva v zapadnutom mestečku Nazaret.


Meditatio: Ak budeme pozorne počúvať pápeža Františka, nájdeme minimálne dva momenty, kde udalosť Zvestovania súvisí so synodálnym procesom

a) Keď pápež František otváral v nedeľu 10. októbra 2021 synodu, v homílii hovoril o mužovi, ktorý išiel v ústrety Ježišovi, keď sa „vydával na cestu“. A ďalej povedal: „Konať synodu znamená kráčať tou istou cestou, kráčať spolu. Pozrime sa na Ježiša, ktorý sa na ceste najprv stretáva s bohatým mužom, potom počúva jeho otázky a napokon mu pomáha rozlišovať čo robiť, aby mal večný život. Stretnúť sa, počúvať, rozlišovať – tri slovesá synody, nad ktorými by som sa chcel pozastaviť.“

Stretnúť sa, počúvať, rozlišovať – tri slovesá synody, ktoré nachádzame v udalosti Zvestovania. Mária sa stretáva s Božím poslom. Archanjel Gabriel prichádza k nej, aby jej oznámil Božiu vôľu. Cez neho sa Márii prihovára Ten, kto ho poslal, on iba tlmočí slová Všemohúceho. Zároveň prostredníctvom Gabriela sa neuskutočňuje iba stretnutie Márie a anjela, ale aj stretnutie Márie s Bohom, ktorého Gabriel zastupuje.

A Mária počúva, počúva pozorne, a ak nerozumie kladie otázky. A prichádza rozlišovanie. Mária spoznáva Božiu vôľu. Jej reakciu poznáme. Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." (Lk 1,38)

b) Druhý moment nájdeme v Príhovore pápeža k veriacim diecézy Ríma na tému synodality z 18. septembra 2021. Pápež povedal: „Ako viete – nie je to žiadna novinka! – začína sa synodálny proces, cesta, na ktorej sa celá Cirkev bude zaoberať témou: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“: tri piliere. Tento proces sa chápe ako dynamika vzájomného počúvania. Toto by som chcel zdôrazniť: dynamika vzájomného počúvania, prebiehajúceho na všetkých úrovniach Cirkvi a zahŕňajúceho celý Boží ľud. Kardinál vikár a pomocní biskupi sa musia navzájom počúvať, kňazi sa musia počúvať, rehoľníci sa musia počúvať, laici sa musia počúvať. A potom sa musia počúvať všetci navzájom. Počúvať; hovoriť a počúvať. Nejde o to zbierať názory, nie. Nejde tu o akýsi prieskum, ale o počúvanie Ducha Svätého, ako o tom čítame v Zjaveniach apoštola Jána: „Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám“ (2, 7). Mať uši, počúvať, to je prvá úloha. Teda počúvať Boží hlas, zachytiť jeho prítomnosť, zachytiť jeho vanutie a dych života.“

Počúvať; hovoriť a počúvať. Presne toto sa dialo v udalosti Zvestovania. Mária počúva, potom sama hovorí a opäť počúva. Ona zachytila Boží hlas, jeho vanutie a dych života. A čo je najdôležitejšie, jej počúvanie sa mení na poslúchanie Božieho hlasu. Ale počúva aj Gabriel, keď sa ho Mária pýta, a dáva odpoveď.

Máme za sebou niekoľko týždňov, ba mesiacov synodálneho procesu. Pýtajme sa sami seba:

· Čo pre mňa znamená stretnúť sa?

· Mám ochotu počúvať?

· Som otvorený iným názorom, alebo lipnem na svojom presvedčení?

· Prosím Svätého Ducha o dar rozlišovania?

· A ak počúvam, som ochotný aj poslúchať?

Oratio: Dnes sa na našej synodálnej ceste obraciame k tebe, Božia Matka. Nemáme zaznamenaných veľa tvojich slov. Ty si bola skôr tou, ktorá bola prítomná na rôznych stretnutiach, so Simeonom a Annou, na svadbe v Káne, pri krížovej ceste, ale aj s rodiacou sa Cirkvou (Sk 1,14)... No vždy si bola tou, ktorá bola ochotná počúvať, a ktorá vždy dokázala rozlíšiť Božiu vôľu a naplniť ju. Sprevádzaj nás na tejto synodálnej ceste svojím príhovorom, aby jej výsledok poslúžil na oslavu všemohúceho Boha, Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.


Košice – Furča 22.4.2022 Anna Matejovská