Kráčanie do Emauz 27.10.2021

Lectio: Lk 24, 13-35 – Emauzskí učeníci

ÚVOD: Nosné slovo v synodálnom procese je kráčanie vo viere. V Písme je viacero typológií postáv, ktoré kráčajú za hlasom Božím.

1/ Kráčanie z poslušnosti voči Bohu – Abraháma vedie Božie volanie, ktoré ho podnecuje vytrhnúť sa zo svojej vlasti, z koreňov svojej rodiny, aby šiel smerom k novej, odlišnej budúcnosti. A všetko na základe prísľubu, ktorému len treba dôverovať. A Abrahám dôveroval.

2/ Kráčanie z radosti zážitku z Božieho posolstva – Panna Mária sa ponáhľala k príbuznej Alžbete, komunikuje jej svoju radosť, zdieľa sa a vyjavuje svoje vnútro – Velebí moja duša Pána...

3/ Kráčanie zo sklamania a rezignácie – Emauzskí učeníci

Typológií kráčania je v Písme samozrejme ešte viacero. Najdôležitejšie je, že sám Ježiš nie je zápecníkom. Evanjelia svorne svedčia o tom, že je často na ceste. Jednoducho kráča.

Meditatio: My sme cez synodu pozvaní kráčať spolu vo viere v Ježiša a jeho prisľúbenia. Do ktorej z vyššie uvedených skupín patríme? Zdá sa, že mnohí dnes patria do tretej skupiny, charakterizovanej slovami evanjelistu Lukáša: „Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali.“ Až po príchode Ježiša medzi nich nastáva zvrat. Ježiš, centrálna postava udalostí paschálneho týždňa, vysvetľuje starozákonné state z Písma a aplikuje ich na seba. Tu je priestor si uvedomiť, že Ježiš chce kráčať s nami, veriacimi, neveriacimi, pochybujúcimi a blúdiacimi. Chce premieňať naše videnie života a súvislostí podľa svojej optiky.

Západ povie – kráčať za Ježišom (Imitatio Christi), Východ povie kráčať spolu s Kristom (ambulare cum Christo).

Také kráčanie s Kristom má vždy víťazný koniec. Otvára nám oči pre Božie videnie vzájomných súvislostí a kontextov v každom čase. Aj v tom našom, plnom rozličných zmätkov a neistoty. Cez slovo viery Ježiš aj nám rozpaľuje skleslé srdcia ako na ohni, aby sa dali tvárniť podľa Božieho projektu. A čo je najdôležitejšie: pri lámaní chleba zjavuje seba samého v spoločenstve. „V tom sa im otvorili oči a spoznali ho...“

Boli sme všetci pozvaní Svätým Otcom Františkom kráčať po synodálnej ceste. Prosím, kráčajme tak, že Kristus skutočne vstal z mŕtvych. Nie ako učeníci na ceste do Emauz, ale, ako keď sa vracali späť plní radosti, že Kristus žije. A často liturgicky stolujme s Kristom pri oltári i v domácom či inom synodálnom spoločenstve, kde patríme. Tam je vyhradený priestor na stretnutie so živým, vzkrieseným Kristom i s bratmi a sestrami.

Oratio: „Pane, pomôž nám kráčať spolu vo viere, že Ty si natrvalo s nami. Pomôže nám chápať znamenia našich dní. Bohatstvom života našej viery si Ty sám.“ Amen.

Contemplatio: Boh a ja sme spolu. Tiché spočinutie v Bohu.

Actio: Aktivita podľa svojho zadelenia zodpovednosti za konkrétnu oblasť v synodálnom tíme.

pripravil o. M. Hospodár

27.10. 2021